Hotel Perunika

Golden Sands, Golden Sands resort, Varna, 9007, Bulgaria

More about Varna

Photos

Distinctive EntranceDistinctive Entrance

VarnaVarna

Tsa-tsa and ZagorkaTsa-tsa and Zagorka

Varna BreakfastVarna Breakfast

Forum Posts

Bus to Tsarkva

by cheshire1

Hi new to this forum so hello to all

Does anyone know how I can get from Varna to Tsarkva without getting a taxi. Would I have to get a bus to Albena first??

Many thanks if you can give me some advice.

Re: Bus to Tsarkva

by johngayton

Hi and welcome to VT.

Are you arriving in Varna by plane? If so then what I'd do is take the airport bus to Varna's Mladost bus station (pretty much opposite the main bus station) and then get a minibus from there towards Balchik which I think stops at Obrochiste. Then a taxi from there.

If your Bulgarian is up to it then this is definitely the cheapest way to go.

I've never been to Tsarkva and so can't really help any further but if there is anything else I can assist with reply here or on my VT mail.

Re: Bus to Tsarkva

by cheshire1

Thanks you for taking the time to answer me and give me that information it was very usefull, still not sure how to post on this site so I hope it comes up.

Travel Tips for Varna

BULGARIAN INTELLIGENCE SERVICE

by meteff

ÄÈÌÎ ÃßÓÐÎÂ ÁÈË ÇÀÄ ÑÈ(Ë)ÍÈÒÅ

Ñèãóðíî íÿêîé ùå êàæå - çàáèâàò ìó íîæ, ùîì ñå ðàçáðà, ÷å ùå ãî ìàõàò. Ñòðàííîòî îáà÷å å, ÷å íèêîé íå ñå íàìåðè äà ãî çàùèòè.

Íà Äèìî Ãÿóðîâ ùî ìó å - òîé íàëè áèë çàä ñè(ë)íèòå.

Ïîìíèòå ëè çíàìåíèòîòî èçðå÷åíèå, ïðèïèñâàíî íà öàðÿ: "Òîâà ìîì÷å òðÿáâà äà ñå çàïàçè." Ñòàâà äóìà çà çíàêîâà ôèãóðà êàòî ãåí. Äèìî Ãÿóðîâ, êîéòî íå ïðîïóñêà äîðè íàé-ìàëêàòà âúçìîæíîñò äà ñå ñðåùíå ñúñ ñòàðè ïðèÿòåëè îò ÑÄÑ - âúâ Âàðíà è â Ñîôèÿ.

Íåãîâè ñúó÷åíèöè îò âàðíåíñêàòà àíãëèéñêà ãèìíàçèÿ ïðåäðè÷àò, ÷å êàêâîòî è äà ñå ñëó÷è íà Äèìî - êàðèåðàòà ìó å îáðå÷åíà íà óñïåõ.

Íàëàãà ñå ñìÿíà íà øåôà íà ðàçóçíàâàíåòî ãåí. Äèìî Ãÿóðîâ. Òîâà îáÿâèë ïðåä ïàðëàìåíòàðíèòå ãðóïè íà ÍÄÑ è ÄÏÑ Ñèìåîí Ñàêñêîáóðããîòñêè. È Ïúðâàíîâ, è Ñèìåîí âå÷å êàòåãîðè÷íè çà ñìÿíàòà íà ïèøìàí ðàçóçíàâà÷à.
................................................................................... ÌÍÅÍÈß ÇÀ ÄÈÌÎ “ÏÀÌÏÅÐÑÀ” ÃßÓÐÎÂ

î. ç. ïîëêîâíèê Âëàäèìèð Ìîñêîâ: "Äà íå áè ñåãàøíèÿò øåô íà Íàöèîíàëíàòà ðàçóçíàâàòåëíà ñëóæáà ãåí. Äèìî Ãÿóðîâ, êîãîòî â ïðîôåñèîíàëíèòå ñðåäè íàðè÷àìå Ïàìïåðñà, äà å äåïîëèòèçèðàí?"

Íèêîëàé Ñëàòèíñêè: “Ïàëìàòà íà ïúðâåíñòâîòî ñå äúðæè îò äèðåêòîðà íà ÍÐÑ (ïñåâäî)ãåíåðàë Äèìî Ãÿóðîâ. Ïóáëè÷íà òàéíà å, ÷å òîé ñè îñòàíà ÷óæäî òÿëî â íåÿ, íå íàâëåçå â ïðîáëåìàòèêàòà è òåõíîëîãèÿòà è ñå îòêàçà èçîáùî äà âíèêâà â ñúùèíàòà íà ìàòåðèÿòà.”

Ïåòúð Õðèñòîçîâ, ïèñàòåë: "Êðàé íà ïðàâàòà íà ÷îâåêà! Ìîæå ëè äà ìè îòãîâîðè àäâîêàòà-ãåíåðàë Äèìî Ãÿóðîâ çàùî å íàðåäèë íà ïîä÷èíåíèòå ñè îò ÍÐÑ äà èçêóïÿò è ñêðèÿò êíèãàòà ìè "Âëàñò è óáèéñòâî" ïðåç ÿíóàðè 2001 ã."

Êàëîÿí Ïîïîâ: "Êîé ïóñíà õîðàòà íà Âëàäèìèðîâ äà ÷óêàò íà ïðåçèäåíòà æåíàòà è òîé äà ñè ìúë÷è. Êîé óðåäè äà ÷óêàò æåíàòà íà Äèìî Ãÿóðîâ, êîé óðåäè ëþáîâíèêà íà Íàäåæäà Ìèõàéëîâà, îíîâà âàðíåñêî áàñêåòáóäàëèñò÷å."
...................................................................................

ÎÑÒÀÂÊÀ?

×óõòå ëè íîâèÿ âèö? Øâåéöàðöèòå ðåøèëè äà ñè îòâîðÿò àäìèðàëòåéñòâî è äà ñè êóïÿò äâà êîðàáà. Äîáðå áå, çàùî ñå îõàð÷âàòå, êàòî íÿìàòå ìîðå, ïèòàëè ãè. Òå îòãîâîðèëè: Å, êàêâî îò òîâà? Òå è áúëãàðèòå íÿìàò ñïåöñëóæáè, àìà äâå øàïêè èì êðîÿò.

...Ñìåøíî ëè âè å? Íå? Å, ïðàâè ñòå. Ïî-ñêîðî å òúæíî, ïîíåæå âèöúò å ñú÷èíåí îò ïîêðóñåíè ïîçíàâà÷è íà ñåðèîçíàòà ìàòåðèÿ çà íàöèîíàëíàòà ñèãóðíîñò.

Ñïîðåä åäíà îïîâåñòåíà âå÷å óïðàâëåíñêà òåîðèÿ, îùå ïðåäè íîðìîòâîðöèòå äà ñå íàóìóâàò, ðàçóçíàâà÷úò ¹1 Ãÿóðîâ òðÿáâà äà áúäå ñâàëåí. „Ïàðàøóòèñò" áèë â çàíàÿòà, êàçâàò.

- Êàê ùå êîìåíòèðàòå ñëóõîâåòå, ÷å ùå áúäåòå ñìåíåí?

- Êàòî ñëóõîâå, îòãîâàðÿ âñå óâåðåíî ãåí. Äèìî Ãÿóðîâ.

Òîé çàñåãà íÿìà íàìåðåíèå äà ïîäàâà îñòàâêà, êîåòî íå îçíà÷àâà, ÷å íÿìà äà áúäå ñìåíåí.

×ÀÎ, ÄÈÌÎ!

Sv. Nikolai Church

by bijo69

Sv. Nikolai church on ulitsa Knyas Boris was built in the 1860ties and has beautiful murals, which are comperatively young-from the 1960ties.
The Church is open from 7am-6pm, admission is free. If you want to take inside pictures, you'll have to donate 5 BGN.

My Favourite Restaurant Here In Varna

by johngayton about Orient

Whilst this is actually a "Turkish" restaurant it does have a definite Bulgarian slant to its menu and decor (and of course Bulgarian cuisine does have many Turkish influences).

This became my favourite restaurant for a multitude of reasons - the main one being that even from my first visit I always received a warm welcome from the very pretty little raven-haired waitress who ran the front of house. In fact all the staff here I found particularly friendly and my shy "Dobar Vechers" and "Blagodaryas" were always responded to with smiles.

The extensive menu centres around the expertly cooked kebaps and meats from the charcoal grill perked up with really tasty little garnishes such as grilled chilli peppers and roasted onions. Main courses cost on average about 5 leva and come complete with rice and salad garnish. In addition to the grill menu Orient offers a wide range of other dishes including traditional Bulgarian specialities such as Shopska Salata (and its baked variation "Sirene po Shopski), Stuffed Peppers, Tarator Soup and Gyuvech.

As well as the excellent food the restaurant also has a wide selection of drinks, alcoholic and otherwise and the wine list features some impressively inexpensive local wines.

This place is deservedly busy with a mostly local trade and has a pleasantly buzzy laid-back atmosphere enhanced by the blend of Turkish and Bulgarian decor.

As a quick footnote - the restaurant also does home deliveries and takeaways. I ate here a total of four times during my first two-week visit to Varna and stuck pretty much to the grill menu, trying variously the Adana Kebap, the Lamb Shish Kebap, the Mixed Grill and the Kiofteta and all were equally delish! I also went through the range of salads with my favourite being their Russian Salad (which strangely was translated on the English menu as American Salad). Also on the salad side I tried their very tasty "Assorti" which was almost a meal in itself being a sort of mini meze of roasted aubergine, hummus, tzaziki, roast peppers and a couple of other delicacies.

I think my average bill here was about 12 leva, which usually included a couple of Zagorkas but even when I spashed out and had the mixed grill, the assorti, a bottle of Mavrud and coffee the bill still came to less than 25 leva - Yep definitely first on my list when I revisit, just to say "Dobar Vecher" again!

Archeological Museum

by tpk2

Varna Archeological Museum is one of my favourite museums. The rich history of the area (the Varna region has been inhabited since the Early Paleolithic Age, 100 000 years) is showcased here with interesting and well-organized exhibitions divided into sections: prehistoric, Thracian, Ancient Greek and Ancient Roman, Medieval Bulgarian and Byzantine Empires, the Ottoman ERA and the Bulgarian National Revival.

The museum is open in summer Tue-Sun 10-17 and in winter Tue-Sat 10-17 (2008).

Festival and Congress Center

by mirchica

The Festival and Congress Centre in Varna is one of the most prestigious cultural institutions not only in the city, but in the country and in the whole region as well. Located on the Black Sea shore just next to the Sea Garden in the very centre of the city, it is a multifunctional venue, purposebuilt for festivals, cinema and theatre performances, concerts, shows, exhibitions, congresses, conferences, symposia. Extended on an area of 4000 sq. m., its volume being 80000 m3, almost half of it situated underground, the building looks both imposing and elegant with the pure lines of its modern silhouette. Under one roof the Festival and Congress Centre offers 11 multifunctional halls with capacity from 50 to 1000 seats, 3 restaurants, 5 cafe-bars and 2 summer cafe-terraces.

Comments

Popular Hotels in Varna

Splendid Hotel

Hotel Class 3.5 out of 5 stars 1 Review

30 Bratia Shkorpil St, Varna, Varna

Show Prices

Capitol

Hotel Class 4 out of 5 stars 1 Review

Petko Karavelov 40, Varna, Varna

Show Prices

Golden Tulip Varna Hotel

Hotel Class 4 out of 5 stars 1 Review

3A Hristo Botev Blvd, (formerly Business Hotel Varna), Golden Sands, Varna

Show Prices

Panorama Hotel

Hotel Class 3 out of 5 stars 1 Review

31 Primorski blvd, Varna, Varna

Show Prices

View all Varna hotels

View all Varna hotels

Latest Varna hotel reviews

Azalia Hotel & Spa
26 Reviews & Opinions
Latest: May 29, 2014
Astera Hotel & Casino
55 Reviews & Opinions
Latest: Jun 30, 2014
Melia Grand Hermitage
362 Reviews & Opinions
Latest: Jul 9, 2014
Helios Spa & Resort
62 Reviews & Opinions
Latest: Jul 1, 2014
Shipka Hotel
42 Reviews & Opinions
Latest: Apr 24, 2014
Atlas Hotel
59 Reviews & Opinions
Latest: Jul 4, 2014
Reverence Hotel
3 Reviews & Opinions
Latest: Aug 26, 2013
Madara
42 Reviews & Opinions
Latest: Jul 5, 2014
Aqua
16 Reviews & Opinions
Latest: May 18, 2014
Flag Varna Hostel
12 Reviews & Opinions
Latest: Jul 9, 2014
Splendid Hotel
44 Reviews & Opinions
Latest: Jul 2, 2014
Hotel Perfect
3 Reviews & Opinions
Latest: May 8, 2014
Hotel Odessos
11 Reviews & Opinions
Latest: Dec 29, 2013
Panorama Hotel
17 Reviews & Opinions
Latest: May 18, 2014
Gregorys Backpackers Hostel
1 Review & Opinion