Hara Hotel

2 out of 5 stars2 Stars

21 L. Karoni, Central and North Greece, Khalkis, 34100, Greece
Hara Hotel
Enter dates for best prices
Compare best prices from top travel partners
Expedia.com Booking.com Priceline.com

100%

Satisfaction Excellent
Excellent
0%
0
Very Good
40%
2
Average
60%
3
Poor
0%
0
Terrible
0%
0

Value Score Great Value!

Costs 45% less than similarly rated 2 star hotels

Show Prices

Good For Families
  • Families50
  • Couples0
  • Solo0
  • Business0

More about Chalkis

Photos

Karabala castleKarabala castle

the new bridge as see from the old bridgethe new bridge as see from the old bridge

The Old BridgeThe Old Bridge

EvoiaEvoia

Forum Posts

Kanithos Sport Hall

by Shukokai

Please can someone help me. I'm trying to find out where the Kanithos Sport Hall is in Chalkida. I am told that it is just across the bridge from Evia. I am desperate for the address, and would appreciate a street map. Please can you respond to me at mwksimymona@mweb.co.za

Thank you
Angelique

RE: Kanithos Sport Hall

by StefanosS

I think that the official name of "Kanithos Sport Center" is:

Municipal Stadium "TASOS KAMBOURIS", KANITHOS-CHALKIDA Tel/Fax: +30 2210 29310

Please check this info, I am not sure. You have also to check if it is the "old bridge" or the "new bridge".

Stefanos

Travel Tips for Chalkis

Well as I said it isn't...

by seawavefg

Well as I said it isn't excactly Chalkis the place I have in mind.To tell you the truth what I love more about the Evia island is a single beach called Kanatadika, located at the northest end of the island.It is always clean, never has too many people, and you can find only three typical greek taverns, which operate also as cafes.It is wonderful to have your coffee in one of these as they are too close to the sea, almost in it. When I am not in Evia I miss terribly my home town Istiea and it's surroundings.North Evia has wonderful places to visit.Pefki is full of pine trees, which they reach the shore, friendly bars and taverns,water games e.t.c.Oreoi and Baths of Aidipsos are more glamorous with wonderful sceneries also.I miss them all, I miss the air there, I miss the people and the sea.

The area of Avlidha

by StefanosS

The area of Avlida was inhabited as early as the Mycenean period (16th-12th centuries BC) but the homonymous city mentioned by Homer has been identified with Ghlyfa, a hill towards the north along the coast, near Chalkis. Habitation on the site continued in the Geometric period (10th-8th centuries BC) as is attested by an old building uncovered under the Classical temple of Artemis. The temple and the Sacred Spring were both constructed in the 5th century BC. During the Hellenistic period (330-30 BC) an anteroom was added to the temple, while a complex of workshops and a hostel were built to the south. During the Roman Imperial period (30BC - 330AD) the temple was repaired and the numerous votive offerings dated to this period suggest the flourishing of the cult. The sanctuary was destroyed during the invasion of the Goths of Alarichus in 396AD. The area over the temple was later occupied by bath installations (thermae).

Restricted excavations were conducted at the site in 1928, during the erection of the industry of the "Chalkis Cements", and later, in 1951-54. More systematic work was undertaken in 1956-1961, under the auspices of the Athens Archaeological Society. The findings are kept in the Archaeological Museum of Thivai.
.

So close

by Aggeliki

"Walking by the sea"

Halkida is the capital of the prefecture of Evia island.It s built on the west side of Evia island .Halkida counts with a very interesting and rich historical past which can be seen reflected through many of its buildings and constructions.

"just an hour from the city"

The Evia island!

by seawavefg

Chalkis is the capital city of the district of Evia.It is really a wonderful city by the sea. You can find cafes or typical Greek taverns with seafood which you can wonderfully wash down with "ouzo" or "tsipouro".

My home-town is situated at the northest end of the island of Evia and is called Istiea.That's the place on earth I love most.I invite every traveller to visit North Evia and enjoy the nature and the friendliness of this part of Greece.

Karababa castle - êÜóôñï ÊáñÜìðáìðá

by StefanosS

It was built by the Venetians after 1204, and was named "Forte del Negreponte". It was one of the strongest castles of the time. It was occupied by the Turks in 1470 and was named "Karababa", and later was rebuilt (1684) by the Venetian architect Gerolimo Galopo, being used until 1859. Some ruins of a big water cistern are preserved, as well as two Russian canons of the 19th century.

It is located on the stony hill "Kanithos", on the land opposite to the island of Evia, not far from Evripos channel.

The only building inside the castle is the chapel of Prophet Elias. By the castle is also the grave of the poet and writer Yiannis Skarimbas (1893-1984), overlooking the place and the city he loved.

×ôßóôçêå áðü ôïõò Åíåôïýò ìåôÜ ôï 1204, êáé ïíïìÜóôçêå "Öñïýñéï Íåãñåðüíôå". ¹ôáí Ýíá áðü ôá éó÷õñüôåñá êÜóôñá ôçò åðï÷Þò. ¼é Ôïýñêïé ôï êáôÝëáâáí ôï 1470 êáé ôï ïíüìáóáí "ÊáñÜìðáìðá", åíþ áñãüôåñá îáíá÷ôßóôçêå (1684) áðü ôïí Åíåôü áñ÷éôÝêôïíá Ôæåñüíõìï Ãêáëüðï êáé ÷ñçóéìïðïéÞèçêå ìÝ÷ñé ôï 1859. Óþæïíôáé êÜðïéá åñåßðåéá ìéÜò ìåãÜëçò õðüãåéáò äåîáìåíÞò, êáèþò êáé äýï ÑùóóéêÜ êáíüíéá ôïõ 19ïõ áéþíá.

Âñßóêåôáé ðÜíù óôïí âñá÷þäç ëüöï "ÊÜíéèï", óôç óôåñéÜ áðÝíáíôé áðü ôç íÞóï Åýâïéá, ü÷é ìáêñõÜ áðü ôïí ðïñèìü ôïõ Åõñßðïõ.

Ôï ìïíáäéêü êôßóìá ìÝóá óôï êÜóôñï åßíáé ï íáüò ôïõ ÐñïöÞôç Çëßá. Äßðëá óôï êÜóôñï âñßóêåôáé ï ôÜöïò ôïõ ðïéçôÞ êáé óõããñáöÝá ÃéÜííç Óêáñßìðá (1893-1984), áãíáíôåýïíôáò ôïí ôüðï êáé ôçí ðüëç ðïõ áãÜðçóå.

Comments

Popular Hotels in Chalkis

Best Western Lucy Hotel

10 V Oudouri Street, Chalkis

Show Prices

Hotel Kentrikon

Aggeli Goviou 5, Chalkis

Show Prices

Hara Hotel

Hotel Class 2 out of 5 stars

21 L. Karoni, Central and North Greece, Khalkis, 34100, Greece

Show Prices

Stefania Hotel

Hotel Class 3.5 out of 5 stars

Amarinthos, Evia, Chalkis

View all Chalkis hotels

View all Chalkis hotels