Alexandros Hotel

20 I Theotoki Street, Perama, Greece, 49084, GR
Alexandros
Enter dates for best prices
Compare best prices from top travel partners
Booking.com Expedia.com Priceline.com

62%

Satisfaction Poor
Excellent
11%
3
Very Good
37%
10
Average
14%
4
Poor
14%
4
Terrible
22%
6

N/A

Value Score No Data

Show Prices

Good For Solo
  • Families44
  • Couples50
  • Solo66
  • Business0

More about Perama

Photos

gift shop outside the cavegift shop outside the cave

entrance of the caveentrance of the cave

treetree

Agios Charalampos churchAgios Charalampos church

Travel Tips for Perama

The variety of the formations

by matza

The large number of stalactites and stalagmites, the variety of the formations, the richness of shapes and the color and brightness of the crystalline sediments, rank the Cave as one of the best operating Caves of its kind.

the largest cave of Greece

by mindcrime

Perama is a small village 4km away from Ioannina at NW Greece. The village is famous because of the cave that was founded there during the 2nd world war by accident while the inhabitants were trying to find a place to hide when the german planes bombed the area! The one that found the cave supposed to saw a bear coming out of it! He’s not alive anymore but his bairns live in the village. The cave is located at the Goritsa hill, just over the village and from there you have a great view of the lake and Ioannina city.

Konstantinos Kasvikis, an amateur speleologist took photos of it after the war. Because of the photos the cave was explored by the famous speleologists Giannis and Anna Petrochilos. It became the first cave in Greece that opened to the public. The rooms inside are filled with stalactites and stalagmites with several different colors and shapes. Most of the caves have about 10 different kinds of stalactites but here you can find 19. The visitors can walk about 1.100m but it’s much bigger though.

If you have some time you can spend some time at the village too. In the past it was a small farmer village but now you can find many hotels, taverns and gift shops. The central church is Agios Charalampos that was built in 1960.

Perama is only 4km away from the center of Ioannina, at NW side of Pamvotida lake. Just drive at the national road Ioannina-Trikala. There is also a local bus from Ioannina center.

PERAMA - Prefecture of Ioannina

by StefanosS

Perama village is at a distance of 4km from the city of Ioannina. An underground stream grossing the chalky rock created a cave under Goritsa hill 2,000,000 years ago. It was discovered in 1940 and during WWII bombing it was used as a refuge.

The touristic exploitation of this cave changed a small farmers' settlement to a beautiful village with hotels, restaurants, taverns and popular art shops. The scenery of Ioannina and the lake is very beautiful.

(GR) Ôï ÷ùñéü ÐÝñáìá áðÝ÷åé ìüëéò 4km áðü ôçí ðüëç ôùí Éùáííßíùí. Ôï óðÞëáéï äçìéïõñãÞèçêå óôï åóùôåñéêü ôïõ ëüöïõ ôçò Ãïñßôóáò ðñéí áðü 2,000,000 ÷ñüíéá áðü ôïí õðüãåéï ðïôáìü ðïõ äéáðåñíïýóå ôá áóâåóôïëéèéêÜ ðåôñþìáôá. Áíáêáëýöèçêå ôï 1940 êáé ç áñ÷éêÞ óðçëéÜ ÷ñçóéìïðïéÞèçêå óáí êáôáöýãéï êáôÜ ôïõò âïìâáñäéóìïýò.

Ôï óðÞëáéï áõôü ìå ôçí ôïõñéóôéêÞ êßíçóç ðïõ ðñïêÜëåóå, ìåôÝâáëå Ýíáí áãñïôéêü ïéêéóìü óå ùñáßá êùìüðïëç, ìå îåíïäï÷åßá, åóôéáôüñéá, ôáâÝñíåò êáé êáôáóôÞìáôá åéäþí ëáéêÞò ôÝ÷íçò. Áðü åäþ ç èÝá åßíáé ðïëý üìïñöç: âëÝðïõìå ôç ëßìíç êáé ôá ÃéÜííåíá.


.

In 1951-52 the first exploration of its interior was undertaken and in 1954 Petrocheilos couple (John and Anna) conducted a systematic exploration and mapping. It was the first Greek cave made known and touristically exploited since 1956. It is believed that there are more unexplored areas in it. In the cave there were found bones of a cave-bear dated 600,000 years ago.

(GR) Ôï 1951-52 Ýãéíå ç ðñþôç åîåñåýíçóç ðñïò ôï åóùôåñéêü ôïõ êáé ôï 1954 Ýãéíå óõóôçìáôéêÞ åîåñåýíçóç ôïõ ÷þñïõ êáé ÷áñôïãñÜöçóç áðü ôï æåýãïò ôùí óðçëáéïëüãùí ÉùÜííç êáé ¢ííáò Ðåôñï÷åßëïõ. ¹ôáí ôï ðñþôï Åëëçíéêü óðÞëáéï ðïõ áîéïðïéÞèçêå ôïõñéóôéêÜ êáé ëåéôïýñãçóå áðü ôï 1956. Ðéóôåýåôáé üôé õðÜñ÷åé êáé Üëëïò áíåîåñåýíçôïò ÷þñïò ôïõ Óðçëáßïõ. ÌÝóá óôï óðÞëáéï âñÝèçêáí ïóôÜ ¢ñêôïõ ôùí óðçëáßùí çëéêßáò 600,000 åôþí.


.

The cave has an area of 15,000 m². It is one of the best and richest caves with a unique variety of stalactites and stalagmites of 14 different kinds. A paved corridor crosses the cave from the entrance to the exit. Visitable path has a length of about 1km, having many steps and little bridges.

Chambers are full of stalactites and stalagmites with strange shapes, colours and crystal brilliance, a fantastic decoration making this cave one of the best of Greece. More chambers are waiting to be made visitable.

(GR) Ôï óðÞëáéï Ý÷åé Ýêôáóç 15,000 m². Åßíáé Ýíá áðü ôá ùñáéüôåñá êáé ðëïõóéüôåñá óðÞëáéá ìå ìïíáäéêÞ ðïéêéëßá áðü óôáëáêôßôåò êáé óôáëáãìßôåò 14 åéäþí. ¸íáò äñüìïò äéáó÷ßæåé ôï óðÞëáéï áðü ôç ìéá Üêñç ùò ôçí Üëëç. Ç åðéóêÝøéìç äéáäñïìÞ êáëýðôåé áðüóôáóç ðåñßðïõ 1km ìå ðïëëÜ óêáëïðáôÜêéá êáé ãåöõñÜêéá.

Ïé áßèïõóåò åßíáé ãåìÜôåò áðü óôáëáêôßôåò êáé óôáëáãìßôåò óå ðáñÜîåíåò ìïñöÝò, ÷ñþìáôá, öùôåéíüôçôá ôùí êñõóôÜëëùí, äéÜêïóìïò öáíôáóôéêüò ðïõ áíáäåéêíýåé ôï óðÞëáéï óå Ýíá áðü ôá êáëýôåñá ôçò ÷þñáò. ÐáñÜðëåõñåò áßèïõóåò ðåñéìÝíïõí êáé áõôÝò ôçí ôïõñéóôéêÞ áîéïðïéÞóç ðïõ Ýãéíå óôéò Üëëåò.


.

An underground Adventure... Perama Cave

by matza

"Perama Cave"

Located just 4 Km north of Ioannina, in the Perama settlement, the Perama Cave is at least 2 million years old!

"To The Perama Cave"

Epirus
Region of northwestern Greece area 9,200 sq km/3,551 sq mi population (1991) 339,200. Its capital is Yannina, and it consists of the provinces (nomes) of Arta, Thesprotia, Yannina, and Preveza. There is livestock farming. It was part of an ancient Greek region of the same name the northern part was in Albania, the remainder in northwest Greece.

"To The Perama Cave"

livestock farming on the way to Perama Cave

Comments

Popular Hotels in Perama

Alexandros Hotel

20 I Theotoki Street, Perama

Show Prices

Aeolos Beach Hotel

6, Mantzavou Street, Dodecanese, Perama

View all Perama hotels

View all Perama hotels