Hotel Kypseli

Agiou Nikolaou 1, Vólos, Greece
Hotel Kypseli
Enter dates for best prices
Compare best prices from top travel partners
Travelocity AMOMA.com

85%

Satisfaction Very Good
Excellent
0%
0
Very Good
14%
1
Average
71%
5
Poor
14%
1
Terrible
0%
0

N/A

Value Score No Data

Show Prices

Good For Business
  • Families0
  • Couples33
  • Solo0
  • Business50

More about Volos

Photos

ArGo Airways Terminal Station in VolosArGo Airways Terminal Station in Volos

Volos city from the seaVolos city from the sea

Volos city from the seaVolos city from the sea

ArGo Airways TerminalArGo Airways Terminal

Forum Posts

Drum and Bass music in Volos

by pcborrill

Are there any clubs in Volos that have DJs who play Drum and Bass music?
Can you recommend any clubs that someone who is into this sort of music might like?
What is the lower age limit in Volos Clubs?

Re: Drum and Bass music in Volos

by xuzam

Hello!

There is a club it plays a little bit of electro music and this style. It's "Posh". You can find it in the territory of "ta palaia" (spelled Tah Pah-leh-A'h) where some monuments are. You should check out first if it is open.

Have a nice time in Volos, beautiful city with few citizens in August.

Regards from Ioannina,
Mariana

Travel Tips for Volos

Ï Âüëïò Ýäñá ôïõ Ðáíåðéóôçìßïõ...

by Michail

Ï Âüëïò Ýäñá ôïõ Ðáíåðéóôçìßïõ Èåóóáëßáò, äéáèÝôåé óçìáíôéêÜ áîéïèÝáôá, üðùò ïé áñ÷áéïëïãéêïß ÷þñïé Äéìçíßïõ êáé ÓÝóêëïõ, ôï Áñ÷áéïëïãéêü Ìïõóåßï, ç ÄçìïôéêÞ ÐéíáêïèÞêç, ôá ËáïãñáöéêÜ Ìïõóåßá (Êßôóïõ ÌÜêñç, Æþãéáò, Èåüöéëïõ), ôï óýã÷ñïíï èÝáôñï, ôï ÊÝíôñï ÔÝ÷íçò, êáèþò êáé áîéüëïãá êôßñéá êáé åêêëçóßåò (Áãßïõ ÍéêïëÜïõ, Áãßïõ Êùí/íïõ, Áãßáò ÔñéÜäïò, ê.ëð.), ôï ðáñáäïóéáêü ôñáéíÜêé ðïõ óõíäÝåé ôï Âüëï ìå ôéò ÌçëéÝò, ôéò ïñãáíùìÝíåò ðëáæ ôùí Áëõêþí êáé ôïõ Áíáýñïõ, ôç äéáóêÝäáóç, ôç íõ÷ôåñéíÞ æùÞ, ôéò ðáñáëéáêÝò øáñïôáâÝñíåò êáé ôá ìïíáäéêÜ «ïõæåñß

TSA-GA-RA-DA ! ! ! and more...

by Yiannis2000

From Volos take the mountain road to Mt. PILION, until you get to TSAGARADA, one of the finest villages overlooking the Aegean sea and the islands of Skiathos, Skopelos & Allonisos.
For a bath drive down to Agios IOANNIS, for good fish food choose the left taverna at picturesque DAMOUCHARI (the road ends at the beginning of the small village, walk the few meters down to the beach).

Demetrias

by volopolo

Demetrias is situated at a distance of 1,5 kilometers south of the modern town of Volos. The site is which the Hellenistic town was established, dates back to the Neolithic times. In the peninsula north east of Demetrias, known as Magoula Pefkaki, a very important prehistoric site flourished.

Congress in Pelio

by Sencanka

"(Volos)"

I just want to remember that I was here... cool memories from this station :)
After we arrived here from Larissa we went to bus station in Volos and travelled two hours to MIlopotamous... Little town near the sea.

"Holiday Club Pelio"

"Still there..."

We (geographers) stayed there a week learning, working in the workshops (team work), went to hike and meet the region...
This picture was taken at one hike at you can see a part of the participants from the congress!

Volos- A place for your heart

by Io_anna

Volos port is situated in a very important spot for the transportation of goods in the Mediterranean area. It is in the centre of Greece, on the Aegean coast and at almost equal distance from the two biggest cities of Greece, Athens in the south and Thessaloniki in the north.
Volos is also the Greek port in the Aegean sea, which is closest to Igoumenitsa, the Greek port towards the Adriatic Sea.
The city is very cosy, even if the architecture of the modern buildings is actually missing. The sea is incredible and now I understand why Greek language has 5 words for "blue".
You want to relax after a full day? No problem, take a small boat and lose into the sea.
You can't sleep at night? No problem, you can take a walk on the shore and even ease your soul into the Church of Constatinos and Helen.
You feel you want to be alone? Ok, take the oposit direction and the mountain will welcome you.
You want to party? Ok, take some friends and climb aboard a cruising ship or go to "Bousoukia".
You just want to relax with your firends? Fine too; the "tavernas" and "terasses" are serving you at any hour of the day or the night.
History is you passion? Excellent; you can explore the sorrounding areas and the ruines everywhere near the city (or everywhere in Greece for that matter)
If you want to feel really alive, you must deffinitely go to Volos once, and for sure you will come back again.

Comments

Popular Hotels in Volos

Xenia Hotel

Hotel Class 4.5 out of 5 stars

1 Plastira Street, Volos

Show Prices

Hotel Aegli

Argonauton 24, Vólos, 38222, Greece

Show Prices

Volos Palace Hotel

Hotel Class 4 out of 5 stars

Xenofontos Str & Thrakon, Vólos, 383 33, Greece

Show Prices

Hotel Jason

1 Mela at Argonafton, Vólos, Greece

View all Volos hotels

View all Volos hotels

Latest Volos hotel reviews

Hotel Jason
14 Reviews & Opinions
Latest: Sep 30, 2013
Laodamia Hotel
4 Reviews & Opinions
Latest: Jul 13, 2010
Protessilaos Hotel
9 Reviews & Opinions
Latest: Aug 20, 2013