Volos Favorites

 • Favorites
  by tompt
 • Favorites
  by Christianne
 • Favorites
  by Christianne

Most Recent Favorites in Volos

 • vago1's Profile Photo

  Culture

  by vago1 Written Feb 11, 2004

  Favorite thing: Volos is the capital and economic centre of the prefecture. Thanks to its privileged position at the foot of Mt. Pelion on the Pagasetic Gulf, it is a good base for enjoying the sea, wooded slopes and green valleys that surround it. Founded in the mid 19th century, modern Volos is a cheerful, lively town, soundly laid out with pleasant, broad streets. The waterfront is an ideal spot for a stroll. A modern coastal avenue bustling with life, it is lined with pastry shops, cafes and restaurants. From the suburb of Ano Volos, built up the slopes of Pelion, the Pagasitic Gulf and the town below take on another dimension. Volos harbour is particularly active. It is the main export centre of Thessaly and the scene of much commercial and passenger traffic bound for the Sporades, the great ports of Mediterranean, Syria and other Middle Eastern cities. Pelion, land of the legendary Centaurs, the site chosen by the ancient gods for their weddings and celebrations, rises in lush magnificence to the northeast of Volos. It was here that the centaur Chiron, the wise teacher of demigods and heroes, gave his pupils daily instruction in the proper care of body and soul. Here, as well, the first beauty contest took place between Thetis and Eris. Many, believed Pelion was an inspiration to Homer, Pindar, and Euripides but also to the modern popular muse who sung of the unquenchable desire of the Greek people for freedom. A combination of the knowledge and skills of the craftsmen of Mt. Pelion, the labour force of Thessaly and investment from the major centers of the Greek Diaspora has enabled the city to develop into an important industrial center with the third largest port in the country. The economy of the city is based on manufacturing, trade, services and tourism.

  Fondest memory: Climbing northeast of Volos, the road bisects the charming suburb of Ano Volos (5 km.), with the steep hill of Episkopi demarching its eastern side. At the nearby villages of Anakasia and Ali Meria, where there are some wall paintings by Theophilos, it is worth stopping to admire the panoramic view of the Pagasetic Gulf and the plain of Thessaly while seated in one of the district's picturesque restaurants.

  Also, the weddings in local costume and the traditional customs observed there during the Easter week, and on May Day are not to be missed if you happen to be in Greece in the spring.

  Was this review helpful?

 • Ï Âüëïò Ýäñá ôïõ Ðáíåðéóôçìßïõ...

  by Michail Updated Aug 25, 2002

  1.5 out of 5 starsHelpfulness

  Favorite thing: Ï Âüëïò Ýäñá ôïõ Ðáíåðéóôçìßïõ Èåóóáëßáò, äéáèÝôåé óçìáíôéêÜ áîéïèÝáôá, üðùò ïé áñ÷áéïëïãéêïß ÷þñïé Äéìçíßïõ êáé ÓÝóêëïõ, ôï Áñ÷áéïëïãéêü Ìïõóåßï, ç ÄçìïôéêÞ ÐéíáêïèÞêç, ôá ËáïãñáöéêÜ Ìïõóåßá (Êßôóïõ ÌÜêñç, Æþãéáò, Èåüöéëïõ), ôï óýã÷ñïíï èÝáôñï, ôï ÊÝíôñï ÔÝ÷íçò, êáèþò êáé áîéüëïãá êôßñéá êáé åêêëçóßåò (Áãßïõ ÍéêïëÜïõ, Áãßïõ Êùí/íïõ, Áãßáò ÔñéÜäïò, ê.ëð.), ôï ðáñáäïóéáêü ôñáéíÜêé ðïõ óõíäÝåé ôï Âüëï ìå ôéò ÌçëéÝò, ôéò ïñãáíùìÝíåò ðëáæ ôùí Áëõêþí êáé ôïõ Áíáýñïõ, ôç äéáóêÝäáóç, ôç íõ÷ôåñéíÞ æùÞ, ôéò ðáñáëéáêÝò øáñïôáâÝñíåò êáé ôá ìïíáäéêÜ «ïõæåñß

  Was this review helpful?

 • Christianne's Profile Photo

  Visit THE MUSEUM.You can see...

  by Christianne Written Aug 24, 2002

  1.5 out of 5 starsHelpfulness

  Favorite thing: Visit THE MUSEUM.
  You can see objects from prehistoric sites such as Dimini and Sesklo,sculpture form the classical period,reliefs from the early Christian and Byzantine period.

  Was this review helpful?

 • StefanosS's Profile Photo

  Speaking of Centaurs and horses...

  by StefanosS Updated May 2, 2003

  1.5 out of 5 starsHelpfulness

  Favorite thing: Speaking of Centaurs and horses, I found a very interesting little photo on a Greek phone-card: It is a "Thessaly horse" depicted on a coin of the 4th century BC. Thessaly was proud of its horses.

  Related to:
  • Arts and Culture
  • Archeology

  Was this review helpful?

 • tompt's Profile Photo

  Makrinitsa

  by tompt Updated Oct 27, 2002

  2.5 out of 5 starsHelpfulness

  Favorite thing: go to the village of Makrinitsa. It is situated on a hill above Volos. The houses are typical 'Pelion' houses,with colourfull paterns.

  Was this review helpful?

View all Volos hotels

Instant Answers: Volos

Get an instant answer from local experts and frequent travelers

17 travelers online now

Comments

Volos Favorites

Reviews and photos of Volos favorites posted by real travelers and locals. The best tips for Volos sightseeing.

View all Volos hotels