Utrecht Nightlife

 • My favourite Beer - Kwak.
  My favourite Beer - Kwak.
  by Designerartgirl
 • Nightlife
  by sinjabc
 • Nightlife
  by sinjabc

Most Recent Nightlife in Utrecht

 • Designerartgirl's Profile Photo

  Cafe Olivier: Belgium Beers

  by Designerartgirl Written Mar 8, 2013

  2.5 out of 5 starsHelpfulness

  Cafe Olivier is one of my favourite pubs in Utrecht and not just because of their extensive beer collection, which i am slowly but surely working my way through. For me, the first draw about it when i walked in, was the fact that this pub has been built into a renovated church. On the back wall you can still see the impressive set of organ pipes, although i am not sure if these are still operational or not.

  The atmosphere here is also very chilled out. i have spent many an evening sitting outside (get there early if you want to sit outside in the summer as seating is limited... but also in high demand...

  Food is also served and is not limited to your standard pub fare, but has many a Belgium speciality at fairly reasonable prices. Specialities include mussels and a wonderful mini whole chicken dish... so much so you can't stop eating...

  Dress Code: anything you want

  My favourite Beer - Kwak.
  Related to:
  • Food and Dining
  • Beer Tasting

  Was this review helpful?

 • catnl's Profile Photo

  Chez Be Be: Chez Be Be

  by catnl Updated Apr 4, 2011

  Disco night at Utrecht

  Äîáðî ïîæàëîâàòü íà ñòðàíè÷êó, ãäå âû ìîæåòå ÷åðåç èíòåðåíò çàêàçàòü âõîäíûå áèëåòû.

  13-05-2006 (21.00 ÷ – 02.00 ÷) îðãàíèçîâûâàåòñÿ äèñêîòåêà ñ ðóññêî-ÿçû÷íîé ìóçûêîé.
   ýòîò âå÷åð áóäóò çâó÷àòü õèòû ðóññêîé è óêðàèíñêîé ýñòðàäû. Âîçðîñòíàÿ êàòåãîðèÿ íå îãðàíè÷åíà.
  Çàìå÷àòåëüíûå áàðìåíû òàêæå ê âàøèì óñëóãàì.
  Ïèâî è ïðîõëàäèòåëüíûå íàïèòêè ñòîÿò 1,30 è âèíî 1,60. Ïðèåìëåìàÿ öåíà!

  Âõîäíîé áèëåò ñòîèò 7,50. Ïîñëå ïîëó÷åíîãî ïîäòâåðæäåèíÿ îá îïëàòå, âõîäíûå áèëåòû áóäóò âûñëàíû íà âàø ïî÷òîâûé àäðåñ.
  Âíèìàíèå!Ïðîâåðüòå ïðàâèëüíîñòü íàïèñàííîãî ýìàéëà!

  Ïîñëå çàïîëíåíèÿ, íèæå óêàçàííîé àíêåòû, àâòîìàòè÷åñêè ïîëó÷èòå îòâåò äëÿ ïðîâåðêè ïðàâåëüíîñòè íàïèñàííîãî àäðåññà è ôàìèëèè. Ãäå òàêæå íàõîäèòñÿ äîïîëíèòåëüíàÿ èíôîðìàöèÿ î âå÷åðå.
  Áèëåòû áóäóò ïðîíîìèðîâàíû. È êàæäîìó íîìåðó ñîîòâåòñòâóåò îïðåäåë¸ííàÿ ôàìèëèÿ.

  Welkom op de inschrijfpagina voor de Disco avond

  Op 13-05-2006 zal er van 21.00u tot 02.00u in Chez Be Be in Utrecht een disco avond worden georganiseerd. Deze avond staat in het teken van een gezellige dansavond met Russischtalige muziek. De muziek zal afwisselend bestaan uit leuke dansnummers maar uiteraard ook muziek om samen met je vriendin lekker langzaam te dansen.
  Voor de drankjes kunnen er in de disco muntjes worden gekocht. Bier en frisdranken kosten ˆ 1,30 en wijn ˆ 1,60. Normale tarieven dus!

  Je kan je hier online opgeven voor deze avond.

  Entreekaartjes kosten ˆ 7,50. Deze worden na betaling netjes per post naar het huisadres gestuurd. Vul dus een correct e-mailadres in!
  Na het invullen van onderstaand formulier, ontvangt u direct een e-mail met de door u opgegeven gegevens.

  De kaartjes worden op naam verstuurd. Bij de entree wordt uw naam gecontroleerd met de corresponderende deelnamelijst.

  Related to:
  • Music
  • Study Abroad

  Was this review helpful?

 • draguza's Profile Photo

  STAIRWAY TO HEAVEN: Rock Cafè

  by draguza Updated Apr 4, 2011

  3.5 out of 5 starsHelpfulness

  This palce is a kind of Dutch "Hard Rock Cafè" and it serves both as a restaurant and a club at night. Big place, frequent live music. Dancefloor with rock on fridays and a mix on saturdays. Most visitors around 20 or so, out-of-town folk

  Many local bands also perform live here, mainly rock music of course!

  Dress Code: Casual

  Inside the Caf��
  Related to:
  • Music
  • Beer Tasting
  • Study Abroad

  Was this review helpful?

 • Nathalie_B's Profile Photo

  Cafe De Stadsgenoot: Beer again..... of course

  by Nathalie_B Updated Apr 4, 2011

  4.5 out of 5 starsHelpfulness

  My friends and I found this cafe/bar acidentally. The Irish pub was closed (who closes bar at 3pm?!?!?!) and we really wanted to have some beer, so we decided to walk into the first bar we see. Cafe De Stadsgenoot appeared to be a very nice place with a good service, the bartender kept answering me in English although I spoke Dutch with him, but it's ok, he's not the only Dutch that does it. Acutally 99.9% of them do this ;-)
  The place doesn't offer a very big selection of beers but they have quite a few. I was happy with our choice of place, they served Duvel and Palm, what else do I need?

  Biertje?

  Was this review helpful?

 • sinjabc's Profile Photo

  Cafe Olivier: Stunning Bar

  by sinjabc Updated Mar 2, 2011

  2.5 out of 5 starsHelpfulness

  This bar in a former Maria Minor church is stunningly beautiful with high arched ceilings and the original organ. The bar serves Belgian beer and food. There was no table service, so we ordered rounds at the bar. Fantastic place for drinks.

  Related to:
  • Backpacking
  • Budget Travel
  • Business Travel

  Was this review helpful?

 • pieter_jan_v's Profile Photo

  Beatrix Theater: Musical, shows and more.

  by pieter_jan_v Updated Nov 22, 2010

  2.5 out of 5 starsHelpfulness

  The Beatrix Theater was designed by architect Arno Meijs, opened in 1999 and owned by Joop van den Ende Theaterproducties.

  The main hall seats 1533 people. There are 8 more rooms with a capacity of up to 250 people.

  The theater is the stage for long running popular musical shows, pop concerts, family shows and live TV events.

  In 2003 the theater was renovated and turned into a modern thaeter, Nowadays the building is converted into an eco-friendly construction.

  We will rock you at Utrecht
  Related to:
  • Music
  • Theater Travel
  • Festivals

  Was this review helpful?

 • didgeridorien's Profile Photo

  Tivoli (Oude Gracht): Live music and students

  by didgeridorien Written Mar 11, 2008

  This is a venue whit a relatively small stage. A lot of well known artists come to play here. On other nights there are dj's. On thursday night a lot of students go here. Tivoli has more locations, but this one is in the city centre.

  Related to:
  • Study Abroad

  Was this review helpful?

 • Kafe Belgie: One of the best bars in the world

  by Wallace&Murron Updated Jun 17, 2007

  4.5 out of 5 starsHelpfulness

  Kafe Belgie one hell of a gezellige bar! It's in a wondrous location - looking out on to the Oude Gracht. It has one of the best stocks of Belgie flesbieren (Belgian bottled beers) anywhere - see my pic of the menu. If you're there with your mates, it's joyous. If you are alone, fret not; within five minutes you will have got chatting to someone. Whether you're starting or finishing an Utrecht night out, Belgie is a must.

  Dress Code: N/A

  Related to:
  • Beer Tasting

  Was this review helpful?

 • Ledig Erf: Excellent cafe at the end of the yellow brick road

  by Wallace&Murron Updated Jun 15, 2007

  3.5 out of 5 starsHelpfulness

  If Oude Gracht is Utrecht's yellow brick road, then Ledig Erf is most definetely its pot of gold. Whether on a warm, sunny day or in the deep mid winter, this oozes geselligheid. Like it's 'neighbour', it's got a great range of flesbieren. But its for its friendly and relaxed atmosphere that I always return.

  Was this review helpful?

 • 't oude pothuys: Blues, Jazz & rock cafe with life music

  by rodi67 Written Apr 26, 2007

  Nice cafe in the city center (Oude Gracht) where you can have a beer, have a cheap simple meal and later in the evening enjoy some life music with mostly good artists. Well known in the whole of Holland, and when you are lucky famous artists like to give there free jam sessions.

  Dress Code: easy going, Jeans.

  Oude Pothuys Utrecht
  Related to:
  • Road Trip
  • Music

  Was this review helpful?

 • Tivoli: Tom at the Tivoli

  by Mariajoy Updated Aug 3, 2006

  4.5 out of 5 starsHelpfulness

  Nice venue in Utrecht where we saw Tom McRae and Joe Purdy on an autumnal Wednesday evening in October. I have no idea what other kinds of events they hold here but it seemed to be very popular with locals. Oh the downside was that there were a few kids here - I mean under 18's - which is unusual at this kind of gig.

  Dress Code: Anything

  Tivoli Tom Joe Purdy
  Related to:
  • Music

  Was this review helpful?

 • jeoren's Profile Photo

  The Dom: The Dom

  by jeoren Written Feb 26, 2006

  The tower 'The Dom' is worth visiting in the middle of the night. Walk underneath the tower and experience the beautiful lit ceiling.

  There is a square, Domsquare, between a church and the tower of the Dom. In the past there was a wooden building on this square, which connected the tower and the church. But this wooden part of the building burnt down.

  The Dom The Dom
  Related to:
  • Historical Travel
  • Romantic Travel and Honeymoons

  Was this review helpful?

 • planxty's Profile Photo

  Tivoli, Utrecht: Good concert venue.

  by planxty Updated Nov 23, 2005

  3.5 out of 5 starsHelpfulness

  My reason for being in Utrecht was to see a gig by Fish (see my homepage for a link to his site). It gives you some measure of the man that I travel internationally to watch him!.

  Anyway, to the venue - the Tivoli in Utrecht. I had never been there before, and thought it was a good midsize venue. The acoustics were good (I know the band were happy with them), the toilets not horrendous as they can be in some venues, the bar well enough staffed that you didn't have to wait an age for a beer and the security not too thuggish. All in all a decent place to go if your favourite band happen to be playing.

  By the way, the photo was taken on a very damp "morning after." The wheelie bins probably don't show the place to best advantage!

  Dress Code: Depends on the gig, I suppose, but there didn't seem to be any.

  Tivoli, Utrecht, Holland.
  Related to:
  • Music

  Was this review helpful?

 • draguza's Profile Photo

  Mick O' Connels: Irish pub

  by draguza Written Oct 25, 2005

  2.5 out of 5 starsHelpfulness

  It is a large Irish sports pub with TV screens for soccer fanatics.The first time I was here it was during a theme party were everyone was disguised either by devil or by angel, I was in a devil's costume of course!
  The place is full of Dutch and foreign students and it is located close to the Law university area, in the center of Utrecht. Very international mix, with a lot of foreign residents hanging out. Obligatory pool tables and dartboard present, of course.

  Dress Code: Informal

  Me & friend
  Related to:
  • Beer Tasting
  • Study Abroad

  Was this review helpful?

 • draguza's Profile Photo

  Winkel Van Sinkel: Nightlife in Utrecht

  by draguza Written Aug 12, 2005

  2.5 out of 5 starsHelpfulness

  This big building is mainly a restaurant a nd a Cafèduring day time and in the evening but after 23.00 it turns into a Club with DJs and people can dance

  They also organize parties and birthdays there on request

  Dress Code: Informal, casual

  Inside the building
  Related to:
  • Food and Dining
  • Wine Tasting
  • Beer Tasting

  Was this review helpful?

Instant Answers: Utrecht

Get an instant answer from local experts and frequent travelers

24 travelers online now

Comments

Utrecht Nightlife

Reviews and photos of Utrecht nightlife posted by real travelers and locals. The best tips for Utrecht sightseeing.

View all Utrecht hotels