Guru Restaurant, Athens

4.5 out of 5 stars 3 Reviews

L. Poseidonos 17, Vouliagmeni
 • Guru Restaurant
  by Aggeliki
 • Guru Restaurant
  by tak_pap

Been here? Rate It!

hide
 • Aggeliki's Profile Photo

  Guru Restaurant: Taste Thai cuisine

  by Aggeliki Updated Mar 22, 2005

  4.5 out of 5 starsHelpfulness

  Modern cuisine from Thailand and some interesting asian plates. Nice asian decoration. After dinner continue for a drink at the upstairs bar with live jazz music from different groups.Last December some athenian vters we had a funny meeting there, but without photos:)))

  Address: Theater's Square

  Directions: Center of Athens, near the Pak Indian restaurant

  Phone: + 30 210 3246530

  Was this review helpful?

  Add to your Trip Planner
 • tak_pap's Profile Photo

  ' GURU ' - Indian Restaurant...

  by tak_pap Written Sep 7, 2002

  1.5 out of 5 starsHelpfulness

  ' GURU ' - Indian Restaurant

  Favorite Dish: Masala King Prawn: (Ãáñßäåò óùôáñéóìÝíåò ìå öñÝóêï ôæßíôæåñ, ìáãåéñåìÝíåò óå ìÝôñéá êÜñé óïò ìå ôï ìïíáäéêü ìåßãìá ìðá÷áñéêþí masala. Ðñïôåßíåôáé ìå áñùìáôéêü ñýæé basmatti áðü óáöñÜí êáé ðßôåò chappati).

  Biriant Tandori Chicken: Rissotto basmatti (øß÷á áðü ìéóü êïôüðïõëï ìáñéíáñéóìÝíï êáé øçìÝíï óôï tandoori, êÜñé óïò, ìðá÷áñéêÜ, êÜóéïõò êáé óôáößäåò. Ðñïôåßíåôáé ìå ðßôåò naan).

  Directions: L. Poseidonos 17, Vouliagmeni (Ë. Ðïóåéäþíïò 17, ÂïõëéáãìÝíç)

  Was this review helpful?

  Add to your Trip Planner
 • jimmyjimmy858's Profile Photo

  Guru Restaurant: Thai food in Geece!

  by jimmyjimmy858 Written Jul 25, 2007

  the best thai food in Greece. Plus, this is a happening spot for the young and wealthy! If you are going on the weekend, make sure to calll ahead for a resevation. The locals love to shut the door on tourist any chance they get, but once you are in they treat you well.

  Favorite Dish: The green gurry is phenomonal!

  Address: L. Poseidonos 17, Vouliagmeni

  Was this review helpful?

  Add to your Trip Planner

Instant Answers: Athens

Get an instant answer from local experts and frequent travelers

20 travelers online now

Comments